Search Result of "Data Analysis and Prediction"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองในหัวข้อโลกเสมือน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองในรายวิชาระบบ ปฏิบัติการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองในรายวิชาระบบ ปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว สกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, เหมืองข้อมูล, การจัดการความรู้

Resume