Search Result of "Daniel Chrastina"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชิปเซนเซอร์ชนิดใช้แสงอินฟาเรดช่วงคลื่นกลางบนสารกึ่งตัวนำซิลิกอนเจอมาเนียม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Photonics, Optoelectronics, Physics

Resume