Search Result of "Dairy farming"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Trend Analysis on Milk production Traits in the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand)

ผู้เขียน:ImgSanao Katkasame, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑิต ธานินทร์ธราธาร, อาจารย์, ImgSomkiert Pasanpanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A total of 976 first lactation records from Dairy Farming Promotion Organization of Thailand during the years 1972 to 1991 were used to evaluate phenotypic trend and genetic trend on sire contributions. All records were analyzed to obtain the solutions from solving the fixed and mixed model equations. Year of sire birth was considered to provide genetic grouping based on sire contributions. By regressing year of calf solutions on time, estimates of phenotypic changes were obtained. Genetic trend based on sire contribution were obtained by regressing year of sire birth solution on time. The phenotypic trends per year on milk yield, milk fat and fat percentage were found to be 35.98 kg, 1.2589 kg and -0.0104%, respectively. Genetic trend based on sire contribution for three traits were 45.05 kg, 0.448 kg and -0.0544% per year, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 211 - 219 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินเพื่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgศิริพร โตทัพ

ประธานกรรมการ:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgนิรชา อุดมสุขถาวร

ประธานกรรมการ:Imgพรประภา สกุลแสง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Farmers' Adoption on the Application of Natural Rubber Mats for Dairy Farming)

ผู้เขียน:Imgธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์, Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of this research was to study farmers? adoption of the natural rubber mats for dairy farming. The natural rubber mat was a new technology in dairy farming which helped keeping cows comfortable, safety, healthy and minimizing diary lameness. The population consisted of 46 farmers who attended the training course on the application of the natural rubber mat of dairy farming. Questionnaires were used for data collection. Percentage, mean and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used for data analysis. The results revealed that more than half of dairy farmers were in the adoption stage and adoption level had positive relation to the pattern of dairy housing and amount of family labour in dairy farms (p<.05). A problem found was an expensive price of the natural rubber mat causing farmers to reject the use of the rubber mats because 86.7 percent were small farms (1-20 diary cows). In addition, some farmers needed to obtain a loan from local dairy cooperatives; however, there was no coordinator between dairy cooperatives and farmers. Furthermore, the farmers asked the government?s sector or concerned organizations to provide the training on more technology related to rubber mats.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 030, Issue 1, Jan 09 - Apr 09, Page 39 - 47 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการเลี้ยงโคนม

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินในการเลี้ยงโคนมระบบมาตรฐานฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

ผู้เขียน:ImgSineenart ROONSUNGNOEN

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชวรีย์ ยาวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การดูแลและส่งเสริมขององค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอาริสา ตัณฑจินนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เจตคติของนักเรียนต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ และโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม

ผู้เขียน:ImgChuraphon SONGSIRIRITTHIGUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgสหพัฒน์ พรหมกัลป์

ประธานกรรมการ:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgสุภาพร เปี้ยทา

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยชี้แนะการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรใน จังหวัดอุดรธาน ในปีการผลิต 2535/36

ผู้เขียน:Imgพันธ์ศักดิ์ เกษสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgศิวะศิษย์ ช่ำชอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง "การเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 2)

12