Search Result of "Daily rainfall"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของปริมาณน้ำฝนสุดขีดรายวันต่อการภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนรายวันเพื่อการปลูกถั่วเหลืองในภาคตะวันออก

ผู้เขียน:ImgBoualaythong KOUMPHONH

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การทำเหมืองข้อมูลสังเคราะห์สำหรับสุ่มสร้างปริมาณน้ำฝนรายวัน

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study of Z-R relationship among different topographies in Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgAuipong, N., ImgDr.Panu Trivej, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน โดยวิธี Thin Plate Smoothing Spline สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน

Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume