Search Result of "DNA sequence"

About 69 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DNA Sequence Identification by Statistics-Based Models

ผู้แต่ง:ImgJitimon Kienduangjun, ImgDr.Punpiti Piamsa-nga, Associate Professor, ImgYong Poovorawan,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

DNA Sequence Identification by Statistics-Based Models

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Algorithms for DNA Sequence Matching

ผู้แต่ง:ImgJitimon Keinduangjun, ImgDr.Punpiti Piamsa-nga, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:DNA sequence identification by statistics-based models

หัวเรื่อง:Lecture note.....

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Improving DNA Sequence Matching Algorithms Using a Frequency-Based And Parallel Model

ผู้แต่ง:ImgJitimon Keinduangjun, ImgDr.Punpiti Piamsa-nga, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก(Pangasianodon gigas) (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ที่มา:GENE

หัวเรื่อง:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก(Pangasianodon gigas)c]และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างซิลูริฟอร์เมส

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2006)

หัวเรื่อง:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก(Pangasianodon gigas)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย) (2007)

ผลงาน:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

นักวิจัย: Imgดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์ Imgประดิษฐ์ แสงทอง ImgDr.Rafael Zardoya

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1234