Search Result of "D.C. Liu"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of carcass traits from different Taiwan hybrid native chickens

ผู้แต่ง:ImgY.Y. Li, ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Lecturer, ImgY.T. Dai, ImgC.F. Chen, ImgD.C. Liu, ImgF.J. Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume