Search Result of "Cyprinidae"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กายวิภาคและอนุกรมวิธานของปลากา Morulius chrysophekadion Bleeker, 1860) Pisces : Cyprinidae

ผู้เขียน:Imgธีระชัย พงศ์จรรยากุล

ประธานกรรมการ:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชารอง:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Species Identification of 3 Hypsibarbus spp. (Pisces: Cyprinidae) Using PCR–RFLP of Cytochrome b Gene)

ผู้เขียน:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgสุรภพ สุทธิวิเศษ, ImgWongpathom Kamonrat, Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ImgChavalit Vidthayanon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR–RFLP) was used to identify 3 closely related Hypsibarbus spp: Hypsibarbus wetmorei, H. vernayi, and H. malcolmi. Mitochondrial cytochrome b gene (993 bp) in 3 Hypsibarbus spp. showed single PCR– product. The sequencing results of PCR–products in 3 Hypsibarbus spp. showed very low interspecific variation. However it could be used to discriminate these species by RFLP analysis. The combination of 2 restriction enzymes; Bsp143I and BcuI were used to identify 3 Hypsibarbus spp. Bsp143I could discriminate H. vernayi from H. wetmorei and H. malcolmi, by generating 3 fragments (535 bp, 234 bp and 224 bp) in H. vernayi whereas 2 fragments of 769 bp and 224 bp in H. wetmorei and H. malcolmi. Thereafter, BcuI was effectively discriminated H. wetmorei from H. malcolmi by generating 3 fragments (591 bp, 288 bp and 114 bp) in H. malcolmi and uncut fragment in H. wetmorei. There were intraspecific restriction polymorphism in H. vernayi using BcuI which generated 2 patterns; an uncut fragment and 2 fragment of approximately 700 bp and 300 bp. Thus, PCR–RFLP technique could be used to identify 3 closely related Hypsibarbus spp.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 660 - 666 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Taxonomic Review of the Cyprinid Fish Genus Barilius Hamilton,1822 from Indochina (Cypriniformes: Cyprinidae)

ผู้เขียน:Imgอนุรัตน์ เตชะเวช

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Histological Study of the Intestine of Stoliczkae's Barb Puntius stoliczkanus (Day, 1871) (Cypriniformes: Cyprinidae))

ผู้เขียน:ImgSinlapachai Senarat, ImgWatiporn Yenchum, Imgพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The histological and histochemical characteristics of the digestive tract of Stoliczkae's barb Puntius stoliczkanus (Day, 1871) were examined. This fish had an intermediate gut length with the nonexistence of the stomach. The histology revealed that the intestine consisted of four different layers: mucosa, submucosa, muscularis and serosa. The mucosa comprised the various villi and simple, columnar epithelia which were lying on the lamina propria. Muscularis mucosae and mucosal tubular glands were not present. Eosinophilic granular cells were observed along the intestine, mainly beneath the lamina propria. Histochemical analysis showed the goblet cells and eosinophilic granular cells react positively with periodic acid-Schiff. This research reports on the histological study of the alimentary tract of P. stoliczkanus for the first time.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 2, Mar 13 - Apr 13, Page 247 - 251 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของปลาไทยชนิดที่จัดไว้ในสกุล Puntius Hamilton, 1822

ผู้เขียน:Imgจรุงจิต สุนัยรัตนาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝังอาร์เอฟไอดีแท็กต่อการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลาดุกลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คาริโอไทป์ของปลาซิวผอม ซิวหลังจุด ซิวหลังแดง ซิวเพชรน้อยและปลาซิวหนูที่พบในประเทศไทย

Img

งานวิจัย

อนุกรมวธานของปลาสกุลซิวหนวดยาว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:JSPS

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Epidemiology, Veterinary Public Health

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume