Search Result of "Cut-piece"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010)

หัวเรื่อง:คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้สภาวะปรับบรรยากาศที่คัดเลือก

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา จุฑางกูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume