Search Result of "Customer Purchase Intention"

About 6 results
Img
Img
Img

Researcher

นาง ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการ ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการการตลาด การสื่อสารองค์การ

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:Relationship Marketing

Resume