Search Result of "Cultural Handcrafts"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. รุจิรา เส้งเนตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาต่างๆ ในตระกูล Austro-Asiatic, ภาษาต่างๆในตระกูลTai

Resume