Search Result of "Cross-Cultural Tourists"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ

Resume