Search Result of "Critical Discourse Analysis"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว บัณฑิตา สันติกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:Critical Discourse Analysis

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ดีอนา คาซา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม (intercultural pragmatics), วัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา (interlanguage pragmatics), วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis)

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume