Search Result of "Cow Dung"

About 38 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung

ผู้แต่ง:ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor, ImgPiyanee Sangsri, ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor, ImgDr.Nusara Sinbuathong,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Biogas Production from Water Hyacinth by Co-digestion with Cow Dung

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

The Effects of Aquatic Weeds Pretreatment on Biogas Production with Cow Dung in Batch Fermentation Process

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับสภาพเพื่อผลิตแก็สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของขุยมะพร้าวร่วมกับมูลวัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญวิทย์ พลายงาม, Imgนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgRoj Khun-Anake, ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biogas production from sunn hemp

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgKhun-Anake, R., ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

12