Search Result of "Country of origin"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นริศรา ภาควิธี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Marketing, Consumer Behaviour, Brand, Country-of-Origin

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Services Marketing, International Marketing, Sustainable Marketing, Green Marketing, Social Marketing

Resume