Search Result of "Cost-Benefi"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

Resume