Search Result of "Cost effectiveness"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด microsatellite ตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมในแตงกวา และการวิเคราะห์ต้นทุนการตรวจสอบด้วยเทคนิค SSLP

Img

ที่มา:Betagro Science Center

หัวเรื่อง:Optimization of four aflatoxin analogues detected in animal feed and the comparison of cost-effectiveness between HPLC and LC-MS method

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนสัมฤทธิผลในการบ่มใบยาสูบ ; กรณีศึกษาโรงบ่มใบยาสูบแบบดั้งเดิม กับแบบความร้อนรวมศูนย์ ณ จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน:Imgจิรวัฒน์ วัฒนบุตร

ประธานกรรมการ:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและจำแนกลักษณะดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite ในแตงกวา (Cucumis sativus L.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นทุนประสิทธิผลของการให้บริการรักษาพยาบาลโครงการสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลลพบุรี

ผู้เขียน:Imgบุญสม พวงนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลงทุนทดแทนในเครื่องส่งกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา วิศิษฎ์สิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12