Search Result of "Corynebacterium glutamicum"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ DS50 ด้วยแสงยูวีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดกลูตามิค

12