Search Result of "Corporate Personality Traits"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume