Search Result of "Cordyceps militaris"

About 63 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgนาย สุวิทย์ คำกองแก้ว

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้กากของเหลือจากการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเสริมในอาหารไก่ไข่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา (KOMBUCHA) ถั่งเช่าสีทองสู่เชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234