Search Result of "Control System"

About 172 results
Img

งานวิจัย

การจัดการระบบประกันคุณภาพในเครือข่ายสำหรับระบบควบคุม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img

งานวิจัย

ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักร T10C07G098000 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาวลิต ดีฉ่ำ, Imgนายพัชรภูมิ คนสะอาด, Imgนายอรรถพล มาลัยแก้ว

แหล่งทุน:บริษัทยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชวโรจน์ ใจสิน , Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ANFIS Inverse Kinematics method in bilateral control system based on DOB of delta robot

ผู้แต่ง:ImgNakhon Niramitvasu, ImgNapol Varachitchai, ImgDr.Chowarit Mitsantisuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
123456789