Search Result of "Continuous microwave"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส ปุณฑริก บุตรโคตร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2016)

ผลงาน:ความรุนแรงในการฆ่าเชื้อและคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานพาสเจอร์ไรส์ด้วยไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่อง

นักวิจัย: Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:International Conference on Food Properties

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การยึดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์

หัวเรื่อง:การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. คริษฐา เจริญพจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (10)

12