Search Result of "Context-based Learning"

About 26 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.AKARAT Tanak, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Teaching of Energy through Context-based Learning: Developing Lower Secondary Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Science

ผู้แต่ง:ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์, Imgพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Case of Teaching Energy through Context-based Learning: Developing Lower Secondary Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Science

ผู้แต่ง:ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgจินดา พราหมณ์ชู

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิจัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี

12