Search Result of "Constructivism"

About 31 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนพรัตน์ สระแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Enhancing Scientific Understanding of Evolution by Social Constructivism

ผู้เขียน:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAlister Jones, Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองวิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูก

ผู้เขียน:Imgณัฐพล บัวอุไร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติการสอนของครูเคมี:ผลการวิจัยจากพหุกรณีศึกษา

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Chemistry Teachers? Teaching Practices: Case Studies)

ผู้เขียน:ImgPranom JAPIN, Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research is qualitative research using case studies as a research method to examine the teaching practices of chemistry teachers. The participants were three chemistry teachers who were taught at different secondary schools under the Bangkok Educational Service Area, Office 2. The data were collected by using classroom observations, semi-structured interviews, and lesson plan analysis. The data were analyzed by using analytic induction and organized into five themes common to the teachers? teaching practices. These themes are: reviewing related concepts to assist students in understanding current concepts, having students get involved in the learning processes so as to deepen their own understanding of the material being taught, emphasizing group work, assessing students? understanding through various methods, and having the teacher act as facilitator. Regarding constructivist teaching practices, the three teachers are both similar and different in terms of their exposure to those practices. However, they all still adhere to a traditional approach to teaching. This research recommends they be helped with the development of both their understanding and their teaching practices based on a constructivist approach.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 031, Issue 2, May 10 - Aug 10, Page 125 - 141 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดระหว่างวิธีสอนตามแนวคิดของทฤษฏีการสร้างองค์กรความรู้กับวิธีสอนแบบปกติ

ผู้เขียน:Imgวรางคณา พัดคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตัคติวิซึม สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้เขียน:Imgชัชญาภา วัฒนธรรม

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, Imgพิชิต ฤทธิ์จรูญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgวราจิตร ผิวผ่อง

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Development of Thai Pre-service Chemistry Teachers' Pedagogical Content Knowledge: From a Methods Course to Field Experience

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts: Status, Supports and Obstacles

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantarat Kruea - In, Assistant Professor, ImgMrs.orawan thongperm, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปฏิบัติการสอนของครูเคมี:ผลการวิจัยจากพหุกรณีศึกษา (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Teaching of Science Process Skills in Thai Contexts:Status, Supports and Obstacles

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantarat Kruea - In, Assistant Professor, ImgMrs.orawan thongperm, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่องระบบสืบพันธุ์ และแนวคิดในการปฏิบัติตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

ผู้เขียน:Imgวิลาวัลย์ ยั่งยืน

ประธานกรรมการ:Imgอภิษฐา จันทรประเสริฐ

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ecology, Taxonomy, Culture Gloehidia in Modified Media nad Rearing Adult of Freshwater Mussel Freshwater Ecology, Aquaculture

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume

12