Search Result of "Columnea latent viroid (CLVd)"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:เชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) สายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงในมะอึก (Solanum stramonifolium Jacq.)

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 26 28 พฤศจิกายน 2556 เซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่น

หัวเรื่อง:การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในมะเขือเทศ

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในพืชวงศ์ Solanaceae

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume