Search Result of "Color lint genes"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดลักษณะยีนควบคุมสีปุยในฝ้ายสี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดลักษณะยีนควบคุมสีปุยในฝ้ายสี

ผู้เขียน:Imgอุไรพร บุญเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนางนพพร คล้ายพงษ์พันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์, ระบบการปลูกพืช, เภสัชกรรมไทย, เวชกรรมไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพนธ์ บุญรำพรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การทดลองข้าวโพดและฟ่างระดับไร่กสิกร, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง, การปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume