Search Result of "Cohort study"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เกียรติบัตรผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (2020)

นักวิจัย:Imgดร.ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาEMS/AHPNS (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร. จิราพร เกษรจันทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. จิราพร เกษรจันทร์, Imgนางธิดาพร ฉวีภักดิ์, Imgนางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด, Imgนางสาวชุติมา ขมวิลัย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume