Search Result of "Co-creating Value"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมพูนุช จิตติถาวร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

Researcher

ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Relationship Marketing

Resume