Search Result of "Chopper"

About 39 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับทางและเปลือกมะพร้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนก สุขเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธุ์อ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธุ์อ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นฟางสำหรับการทำอาหารผสม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดสับต้นอ้อยสำหรับใช้เป็นอาหารโค

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับทางและเปลือกมะพร้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บรวบรวมและสับฟางแบบลากจูง

ผู้เขียน:Imgชัยพร ทองปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิชา หมั่นทำการ*

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน เจริญกิจพูลผล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์ ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12