Search Result of "Chomdej, O."

About 66 results
Img

Researcher

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Propulsion

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุล

Resume

Img

งานวิจัย

การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาววันณิสา พูลเดช, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgน.ส.วราภรณ์ สินสถารพรพงศ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 (2020)

ผลงาน:มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส

นักวิจัย: Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์ Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำนายแผนภูมิประสิทธิภาพชุดอัดอากาศโดยข่ายงานประสาทเทียมและพิกัดเบต้า

ผู้เขียน:Imgชิตชัย จรัลรัตนกุล

ประธานกรรมการ:Imgอนุรักษ์ อรรถสิษฐ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ผลกระทบด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:EGT Prediction in Aircraft Engine by Maintenance Build-up Clearances Investigation

ผู้เขียน:Imgปรียานุช พิชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, Imgนางสาวสมใจ จันทร์เพ็ญ, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgดร.ศรีหรรษา มลิจารย์, อาจารย์, Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์, ImgDr. Hugo Volkaert, Imgดร.คัทรินทร์ ธีระวิทย์, Imgดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข, Imgดร.ปาริชาต เบิร์นส, Imgดร.พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์, Imgดร.ศรีสุข พูนผลกุล, Imgดร.สุวิตา แสไพศาล, Imgนางสวพรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ, Imgนางสาวกาญจนา จุ้ยเอี่ยม, Imgนางสาวจิรัชญา นวลภิรมย์, Imgนางสาวโชติกา พรไกรเนตร, Imgนางสาวนุช ศตคุณ, Imgนางสาวปวีณ์ริศา บัวบาน, Imgนายประเสริฐ ยอดสวัสดิ์, Imgนายวุฒิชัย เหมือนทอง, Imgนายสุจินต์ สิทธิวนกุล, Imgนายสุเทพ สหายา, Imgนายสุนทร เหมทานนท์, Imgผศ.ดร.นงลักษณ์ เภรินทวงศ์, Imgผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา, Imgผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, Imgผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ, Imgผศ.ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, Imgรศ.ดร.กัญจนา แซ่เตียว, Imgรศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี, Imgรศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, Imgรศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์, Imgรศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, Imgรศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล, Imgรศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, Imgรศ.พัชรินทร์ ครุฑเมือง, Imgรศ.สุมิตรา ภู่วโรดม

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1234