Search Result of "Chokejaroenrat, C."

About 72 results
Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

Img

งานวิจัย

การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดิน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Oxidation of 17 beta-Estradiol in Water by Slow-Release Permanganate Candles

ผู้แต่ง:ImgDr.Chainarong Sakulthaew, Associate Professor, ImgDr.Chanat Chokejaroenrat, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234