Search Result of "Chokejaroenrat, C."

About 135 results
Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการบำบัดสารปนเปื้อนร่วมในนํ้าใต้ดินโดยใช้เปอร์ซัลเฟตกระตุ้นด้วยเมทัลออกไซด์นาโนคอมโพสิท (2022)

หัวหน้าโครงการ:สิริมนต์ ฉันทกุลวณิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง (Leonardite) ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง (2016)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร, Imgดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, Imgดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, Imgดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, Imgดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, ImgX61023

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาง มธุรา อ่างแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ระบบนิเวศน้ำจืด

Resume

Img

Researcher

ที่ทำงาน:

Img
Img
Img
1234567