Search Result of "Chokchaichamnankit, Daranee"

About 6 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดโปรตีนเพื่อใช้ในการศึกษาสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชุติมา ศรินโรจน์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์, Natural Products, Organic Synthesis etc

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมด้านพืช, อรูพันธ์ศาสตร์, โรคพืช

Resume