Search Result of "Chitchai Jarunratanakul"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aerothermodynamics, Propulsion

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Propulsion

Resume