Search Result of "Chirapiphat Phraepisarn"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume