Search Result of "Chinese in Malaya"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย

Resume