Search Result of "Chicken meat"

About 78 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเปปไทด์จากเนื้อไก่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิไลพรรณ รักการเขียน, Imgเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์

แหล่งทุน:บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการล้างต่อคุณภาพของเนื้อไก่เลาะกระดูก (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Application of Chitosan and Chicken Protein Hydrolysate as Cold-Set Binders in Raw Restructured Chicken Meat

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
1234