Search Result of "Chemical compositions"

About 155 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

องค์ประกอบทางเคมีของไผ่หกชนิดในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บัวผัน พวงศิลป์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgYamamuro Masumi

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Chemical compositions of rainwater collected from the representative industrial site, eastern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Soontree Khuntong, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
12345678