Search Result of "Charinthip Hengkrawit"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การแก้สมการเวียนเกิดตรรกยะจำพวกหนึ่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนรากร คณาศรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (19) ประชุมวิชาการ (7)