Search Result of "Chantiga Choochottiros"

About 71 results
Img

Researcher

ดร. จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปร, วัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมและการประยุกต์ใช้ยางผงสำหรับปรับปรุงสมบัติของปูนสอ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Polycaprolactone-co-Polylactide Copolyesters’ Arms in EnhancingOptical Transparent PLA Toughness

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of polycaprolactone-co-polylactide copolyesters' arms in enhancing optical transparent PLA toughness

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modification of epoxidized natural rubber as a PLA toughening agent

ผู้แต่ง:Imgศุภวรรณ สทรลักษณ์, ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Development of Comb-shaped Structure Poly(ethylene imine)-co-poly(ethylene glycol) (PEI-PEG) as Superplasticizer for Cement

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Spray Drying of Natural Rubber

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor, Imgศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร,

การประชุมวิชาการ:

1234