Search Result of "Chankaew, S"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางระนาดทุ้ม เพลงโหมโรงเย็น: กรณีศึกษาครูประมวล อรรถชีพ และครูสุบิน จันทร์แก้ว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ -งบอุดหนุน-โครงการอุดหนุนการทำวิจัยสาขาวิชาดนตรีไทย

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคิน-28 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แก้ว

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)