Search Result of "Chamchumroon, V"

About 25 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgNapiroon, T., ImgBalslev, H., ImgPoopath, M., ImgChamchumroon, V., ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgChayamarit, K.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ridsdalea alba (Rubiaceae), a new species from southern Thailand

ผู้แต่ง:ImgKhammongkol, K., ImgChamchumroon, V., ImgPoopath, M., ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgTiwtawat Napiroon, ImgHenrik Balslave, ImgManop Poopath, ImgVoradol Chamchumroon, ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgKongkanda Chayamarit,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rothmannia macrophylla (Rubiaceae), a new record for Thailand

ผู้แต่ง:ImgKhammongkol, K., ImgChamchumroon, V., ImgTetsana, N, ImgPoopath, M., ImgSae Wai, J., ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ , นิเวศวิทยาป่าไม้, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo taxonomy and systematics

Resume

Img

Researcher

ดร. ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (19)

Img
Img
Img
12