Search Result of "Chakrjt Potchanasin"

About 34 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเห็ดออรินจิในระบบปิด

ผู้เขียน:Imgธนากร ปริชานิ

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ตำบลหนองช้างคืน

ผู้เขียน:Imgธนาวรรณ บุทธิจักร

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย และข้าวเจ้าขาวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญจากประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจันทรพร จักร์แก้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุลักษณา มาแก้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดและการผลิตผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgปรียาวรรณ์ สุรศรีสกุล

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgรัตติกาล กลัดเข็มทอง

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวลัยพร นวลศิริ

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริง

ผู้เขียน:Imgวสุรัตน์ แซ่โง้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ ปรีชาชน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณ์ ถือคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ

ผู้เขียน:Imgชัชวาล สุวัฒนะดิลก

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการวิชารอง:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายรัฐต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำในพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำแม่สา

ผู้เขียน:Imgชมพูนุช นันทจิต

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนภายใต้ความเสี่ยงด้านราคา สำหรับการผลิตพืชในโรงเรือนพลาสติกของหมู่บ้านม่วงคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgนันทกา ทุยจันทร์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgทรงยศ ยงศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจุฬาลักษณ์ ติวิพันธ์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพนมจิต ขามคำ

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตก๊าซชีวภาพของผู้เลี้ยงสุกรในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgวิชุดา สิงห์คำ

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอังคณา กลัดเข็มทอง

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอินทิรา พันธาสุ

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนธุรกิจสำหรับกลุ่มข้าวชุมชนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgมนตรี กองมงคล

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

12