Search Result of "Chairat, R."

About 224 results
Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ คำหา

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินะร (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดหวาน 4 สายพันธุ์ ในพื้นที่ดินลูกรัง บนอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยรัตน์ คำหา

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยแลพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาสังคมสงเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่น (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chairat Wongkitrungruang, Lecturer,

วารสาร:

12345678910...