Search Result of "Cataleeya Imkaew"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)