Search Result of "Cassava harvesting"

About 12 results
Img

การประชุมวิชาการ

Simulation Modeling Analysis to Support Decision Making of Cassava Harvesting in Thailand

ผู้แต่ง:ImgWarut Pannakkong, ImgJirachai Buddhakulsomsiri, ImgDr.Parthana Parthanadee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของฤดูปลูก พันธุ์ และอายุเก็บเกี่ยว ต่อคุณสมบัติทางชีวเคมีในหัวมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:ImgOpas Boonseng, Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAnusart Soommart, ImgDoljai Paetayakratok

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study on planting seasons, varieties and harvesting times affecting biochemical properties of cassava roots was conducted on six cassava varieties ; Rayong 1, Rayong 60, Rayong 90, Rayong 5, Kasetsart 50 and CMR33-57-81. The data collection was harvested at 6, 8, 10 and 12 months after planting. This experiment was studied on Warin soil series at Kham Talaesau Farm, Nakhon Ratchasima in early (May) and late (October) rainy seasons, 1996. The results of this study indicated that Rayong 90 and Kasetsart 50 gave high average starch content both in the early and late rainy planting seasons. Planting in early and late rainy seasons gave highest starch content at 8 and 12 months after planting, respectively. There were significant differences in the average content of starch between planting seasons. Biochemical properties of cassava roots like lipid and protein decrease starch viscosity and cause the rancidity of cassava starch. Phenolic compounds caused darkening of cassava starch. Moreover, the toxic cyanide and dense fiber imposed difficulties in industrial starch production process. The results of the study revealed that Rayong 90 gave low lipid, protein and fiber content and also Rayong 5 gave low cyanide and phenolic compounds content. Both lipid and phenolic compounds content were low at 6-8 months after planting. Protein and fiber content were low at 12 and 10 months after planting, respectively. Cyanide content was low during the rainy season and high during the dry season. Soil moisture content negatively correlated with cyanide content. There were no significant differences of the average contents of lipid, cyanide and phenolic among planting seasons. Amylose content and amylose size which determine physicochemical properties of starch were not different among cassava varieties. Harvesting cassava at early rainy season caused the reduction of amylose content and size, due to their regrowth as a result of amylose hydrolysis in which glucose was used as the energy source to produce their vegetative growth.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 497 - 506 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นาย ทิตินัย เทียนแย้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล

Resume

Img

Researcher

นาย พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมคาโทรนิคและหุ่นยนต์, แมชชีนวิชั่น

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgนิตยา วานิกร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Determining Appropriate Production and Inbound Logistics Practices for a Cassava Supply Chain in Thailand)

ผู้เขียน:ImgJirachai Buddhakulsomsiri, Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, ImgPanchalee Praneetpholkrang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This article examines the production and inbound logistics activities, from farms to factories, of cassava products in Thailand. The activities are critical to the total supply-chain cost owing to the large number of farmers and stakeholders involved. The objectives of this study were to estimate the production and inbound logistics costs under different practices and to recommend a set of cost-effective practices. Data were collected from a field study and analyzed. Profits and yields under different practices of cultivation, consisting of stem usage, pest control, and weed control, were evaluated. It was found that proper pest control had significant associations with a higher yield and profit, whereas using existing stems from the previous harvest cycle had a significant association with higher profit. Furthermore, three patterns of labor hiring in harvesting activity were investigated. The results indicated that labor hiring based on a daily wage rate versus a weight-based rate were not statistically different, while a flat rate for the combined activities of harvesting and transportation was found less economical. Finally, the transportation rates of hired trucks and owned trucks were estimated and compared. The results suggested that hiring transportation services was more cost effective than using owned trucks if the truck was primarily used for cassava transportation only. The break-even numbers of trips per year for each truck type were determined as a guideline for farmers to justify owning a truck.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 6, Nov 15 - Dec 15, Page 937 - 950 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume