Search Result of "Cassava and starchy crops"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายการเกษตร (Agricultural Economics and Policy), เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและนโยบายทรัพยากร (Resource Economics and Policy ), เศรษฐศาสตร์พลังงานและนโยบายพลังงาน (Energy Economics and Policy)

Resume