Search Result of "Carbon based materials"

About 5 results
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของวัสดุคาร์บอน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์และเคมีอนินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume