Search Result of "C.Z. Jiang"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Silencing polygalacturonase expression inhibits tomato petiole abscission.

ผู้แต่ง:ImgC.Z. Jiang, ImgF. Lu, ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, ImgS. Meir, ImgM.S. Reid,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume