Search Result of "C. Wongwai"

About 31 results
Img

Researcher

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Building Information Management, Building Automation Management

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองอาคาร (BIM) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Environmental Mitigation Possibility via Organic Farming: Lettuce Case Study

ผู้แต่ง:ImgDr.Thumrongrut Mungcharoen, Associate Professor, ImgR. Tongpool, ImgC. Wongwai,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cost-Resource Replacement Trade-off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling

ผู้แต่ง:ImgMr.Narongrit Wongwai, Assistant Professor, ImgDr.Suphawut Malaikrisanachalee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564 (2020)

ผลงาน:การศึกษาตรวจวัดอำนาจการทำลายของรถบรรทุกไทยและ พฤติกรรมการรับนำ้หนักของโครงสร้างถนนกรมทางหลวง

นักวิจัย: Imgดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์ Imgรองศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ Imgนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายนรเทพ ฟุ้งลัดดา Imgนายทรงธรรม ประวัติโยธิน

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Minimum Cost Method for Multiskilled Resource Scheduling

ผู้แต่ง:ImgMr.Narongrit Wongwai, Assistant Professor, ImgDr.Suphawut Malaikrisanachalee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Construction Engineering and Management,Computer Applications in Construction, Building Information Modeling,Green Construction, GIS

Resume

12