Search Result of "C. Rattamanee"

About 57 results
Img

Researcher

นางสาว วนิดา รัตตมณี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inheritance of some Flower Traits in Patch Petal Dendrobium Orchids

ผู้แต่ง:ImgDr.Surawit Wannakrairoj, Associate Professor, ImgCHAKKRAPONG RATTAMANEE,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Olympism, the lost legacy in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSomphong, S., ImgDr.Issadee Kutintara, Assistant Professor, ImgRattamanee, K.,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The marketing factors influencing consumer decisions to use the services of sports and exercise centers in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSomphong, S., ImgDr.Issadee Kutintara, Assistant Professor, ImgRattamanee, K.,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย วินัย วิริยะฐานะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pteris x siamica: a novel hybrid between Pteris cretica 'Albo-lineata' and Pteris multifida 'Crestata'.

ผู้แต่ง:ImgDr.Surawit Wannakrairoj, Associate Professor, ImgC. Rattamanee,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inheritance of crested frond in Asplenium nidus and Nephrolepis exaltata.

ผู้แต่ง:ImgDr.Surawit Wannakrairoj, Associate Professor, ImgC. Rattamanee. ,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The impact of the Thailand Olympic Academy on the Olympic Movement in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSomphong, S., ImgDr.Issadee Kutintara, Assistant Professor, ImgRattamanee, K.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:มูลสุกรในนาข้าว(การใช้ประโยชน์)

วิทยากร:Imgสมบัติ ชินวงศ์

ทีมงานผลิตรายการ:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgวินัย วิริยะฐานะกุล, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgพนม เกลี้ยงกลม

พิธีกร:Imgลาภมณี รักแจ้ง

พิธีกรภาคสนาม:Imgรติกาล สุขใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: มูลสุกรในนาข้าว(การใช้ประโยชน์)
Description: การใช้ประโยชน์มูลสุกรเป็นปุ๋ยในนาข้าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในด้านการเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจ โดยการนำน้ำมูลสุกรมาหมักตอซังข้าว และการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยให้ดินมีอินทรีย์วัตถุ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาในเรื่องแมลงศัตรูพืช สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-0235 (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร.02-561-1474 ) Name{ วิทยากร: รศ.ดร.สมบัติ ชินวงศ์, สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; พิธีกร: ลาภมณี รักแจ้ง; พิธีกรภาคสนาม: รติกาล สุขใจ; ทีมงานผลิตรายการ: วนิดา รัตตมณี; วินัย วิริยะฐานะกุล; เบญจมาศ หลวงทรง; พนม เกลี้ยงกลม; }
Tags:
Category: Education

VideoID: zQv9XQpcC40
Updated: 2013-01-11T04:10:34.000Z
Duration: 1392 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลพริก

ผลงานวิจัย:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลพริก
Description: เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลพริก เพื่อยืดอายุของผลพริก โดยใช้ถุง PVC ถุงโพลีเอทิลีน ถุงโพลีโพรพิลีน และถุงสูญญาการ ประโยชน์ช่วยลดความสูญเสียของผลผลิต เพิ่มรายได้ ยึดอายุการเก็บรักษาผลพริก ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผลพริก ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน โทร.034-355368 Name{ ผลงานวิจัย:ดร.อภิตา บุญศิริ ; สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: XMwbyrxrUtA
Updated: 2013-01-15T08:25:01.000Z
Duration: 42 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ชุดตรวจสอบสารพิษ

ผลงานวิจัย:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ชุดตรวจสอบสารพิษ
Description: ชุดตรวจสอบสารพิษ เชื้อราซีราลีโนนแบบรวดเร็ว ซึ่งเป็นชุดแรกที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย เพื่อใช้ตรวจสอบหาสารพิษในอาหารสัตว์ ทราบผลภายใน 30 นาที สามารถตรวจสอบเชื้อราด้วยความละเอียดถึง 100 ppb ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน โทร.034-351890 Name{ ผลงานวิจัย: ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร, ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: ZHw8OQXAsCU
Updated: 2013-01-16T06:13:08.000Z
Duration: 27 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:แก่นตะวัน

ผลงานวิจัย:Imgประภาส ช่างเหล็ก

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: แก่นตะวัน
Description: แก่นตะวัน มีคุณสมบัติลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยการทำงานของระบบขับถ่าย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหาร ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โทร 081-930-0306 Name{ ผลงานวิจัย:นายประภาส ช่างเหล็ก, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: W-2-IUE2eTk
Updated: 2013-01-16T05:58:36.000Z
Duration: 34 seconds


Img

Researcher

นาย ชัยณรงค์ สหัสสานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย สรศักดิ์ เพิ่มศิลป์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:งาขาวCM53

ผลงานวิจัย:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, Imgอาจารย์ สุจินต์ เจนวีรวัฒน์

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: งาขาวCM53
Description: งาขาวพันธุ์พระราชทาน CM-53 มีเมล็ดใหญ่ เมล็ดไม่ร่วง ใ้ห้ผลผลิตสูง และยังมีเซซามินสารต้อนอนุมูลอิสระ ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130 ต่อ 109 Name{ ผลงานวิจัย: ศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; อาจารย์ สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: pHGx8ieKz8M
Updated: 2013-01-16T05:59:43.000Z
Duration: 29 seconds


123