Search Result of "Built Environment"

About 107 results
Img
Img
Img

ที่มา:Built Environment Research Associates Conference 4, 2013

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

Img

ที่มา:Built Environment Research Associates Conference 4, 2013

หัวเรื่อง:การกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการระงับอัคคีภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Participatory design: an innovative approach to create sustainable built environment

ผู้แต่ง:Img Supreeya Wungpatcharapon, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456